Agenda

 

Lees verder...

Bezoekers

Vandaag 47
Deze week 2057
Deze maand 13484
Sinds 10-2008 1823707

Het alfabet 

Het Arabische alfabet is moeilijk te leren in vergelijking met bijvoorbeeld het Griekse of Cyrillische schrift. Het is echter minder gecompliceerd dan Chinees.

 

 

- Bekende woorden in het Arabisch - Oefen je leesvaardigheid door bekende woorden in het Arabische schrift te lezen.

 

 

Het Arabische schrift - Abjadijah Arabijah
Het Arabische alfabet is een medeklinkerschrift. Medeklinkers staan centraal. Klinkers worden aangegeven door tekens boven en onder de medeklinkers. Het Arabisch wordt van rechts naar links gelezen. Het is ook een vloeiend schrift: Het Arabisch wordt altijd in een vloeiende lijn aan elkaar geschreven. Dat maakt het voor een beginner lastig om Arabisch te lezen, omdat individuele lettertekens moeilijk te onderscheiden zijn.
Daarnaast hebben lettertekens een iets afwijkende vorm afhankelijk van of ze aan het begin, in het midden, of aan het eind van een woord staan.

Geschiedenis van het Arabische alfabet
Het Arabisch schrift is waarschijnlijk ontstaan bij een volk dat de Natabaenen heet. Zij emigreerden rond de zesde eeuw voor Christus naar de regio rond Petra, in wat vandaag de dag Jordanië is. De Natabaenen spraken een vorm van Arabisch, maar maakten gebruik van het Aramese alfabet, destijds de taal van handel in het Midden-Oosten. Gaandeweg veranderde het Natabaeense alfabet steeds meer van het Aramees. De eerste Natabaeense inscripties dateren uit de tweede eeuw AD. Het is een soort van Aramees vermengd met Arabische woorden. Op gegeven moment gebruiken de Natabaenen twee schriftvormen: Het één bedoeld voor inscripties in steen, met duidelijk te onderscheiden letters, en één schriftvorm voor het schrijven op papyrus, een cursiefvorm die aan elkaar geschreven werd. Deze laatste schriftvorm werd uiteindelijk de standaard voor het Arabische alfabet.
De eerste echte Arabische tekst dateert uit 512 AD. Het is een drietalige toewijding in Arabisch, Grieks en Syrisch. Vandaag de dag zijn er nog ongeveer 50.000 Arabischtalige inscripties bekend uit het pre-islamitische tijdperk. Met de komst van de islam in de 7e eeuw neemt ook de Arabische taal een hoge vlucht. Veel gebieden die onder de Arabische invloedssfeer vallen nemen ook het alfabet over. Ook niet-Arabische talen worden dan met het Arabische alfabet geschreven, zoals Perzisch, Urdu en Turks (tot 1928).

 

Nr. Eind-vorm Midden-vorm Begin-vorm Isolaat- vorm Naam Uitspraak Opmerkingen
1 ـا ـا ا ا Alif a, i, u De letter Alif is een een klinkerdrager. Deze letter kan de klanken A, I en U vertegenwoordigen.
2 ـب ـبـ بـ ب Ba b  
3 ـت ـتـ تـ ت Ta t  
4 ـث ـثـ ثـ ث Tha th Als in het Engelse think.
5 ـج ـجـ جـ ج Jim dz Als in jazz.
6 ـح ـحـ حـ ح Ha h Een zeer nadrukkelijke H.
7 ـخ ـخـ خـ خ Cha ch Als in lach of als in Bach.
8 ـد ـد د د Dal d  
9 ـذ ـذ ذ ذ Dhal dh  
10 ـر ـر ر ر Ra r  
11 ـز ـز ز ز Zai z  
12 ـس ـسـ سـ س Sin s  
13 ـش ـشـ شـ ش Sjin sj Als in het Engelse woord sheep.
14 ـص ـصـ صـ ص Sad s  
15 ـض ـضـ ضـ ض Dad d  
16 ـط ـطـ طـ ط Tah t Een sterke, nadrukkelijke T.
17 ـظ ـظـ ظـ ظ Thah th Een zeer nadrukkelijke Th, ongeveer als in het Engelse woord this.
18 ـع ـعـ عـ ع Ain a De moeilijkste klank van het Arabisch. Als een soort van A-klank, maar van heel diep uit de keel.
19 ـغ ـغـ غـ غ Gain gh / r Als de Franse R in Paris.
20 ـف ـفـ فـ ف Fa f  
21 ـق ـقـ قـ ق Qaf q / k Een K-klank die diep vanuit de keel komt.
22 ـك ـكـ كـ ك Kaf k  
23 ـل ـلـ لـ ل Lam l  
24 ـم ـمـ مـ م Mim m  
25 ـن ـنـ نـ ن Nun n  
26 ـه ـهـ هـ ه Ha h  
27 ـو ـو و و Waw w / oe  
28 ـي ـيـ يـ ي Ya j / i / ai  

 

 


| © 2018 H.W. Schoonekamp | Contact | Talennet | Sitemap |......

Citaat van de dag

"Twee dingen zijn oneindig: het heelal en de menselijke stupiditeit, maar van dat eerste weet ik het niet zeker. " - Albert Einstein -
(1879-1945)